Styremøtereferat 12.01.2016

Tilstede: Ola Viken, Erik Gunnerud, Anne Gill, Petter Vøien, Jan Vidar Edvartsen, Svein Baardsnes

Referent: Svein Baardsnes

AGENDA

1. Post

2. Økonomi

3. Vaktmester

4. Låser og alarmer

5. HMS

6. Bygningssaker

7. Vedlikehold

8. Kabelanlegg

9. Innglassing av terrasser

10. Generelt

1.Post

1.01 Ingen post mottatt

2. Økonomi

Regnskap 2015 og foreløpig regnskap januar 2016 ble gjennomgått.

Regnskap 2015 viser underskudd på ca. 1.400.000,- hvilket skyldes vedlikeholdsarbeider (malingsprosjektet). Underskuddet dekkes opp av oppsparte midler.

Øvrige poster er stort sett iht budsjett.

3. Vaktmester og renovasjon

Det bestilles container til avhenting av juletrær.

Det fylles på grus i kassene.

Det kjøpes inn koster som settes ut ved hver inngang slik at beboere selv kan børste bort løv, snø etc ved behov.

4. Låser og alarmer

Det er fortsatt utfordringer med enkelte dører/låser, følges opp av Erik.

Problem med dør/lås i Kirkegata 10, Erik ringer hjelpemiddelsentralen.

Erik ordner med nøkkel til tavlerom til Petter og teknisk rom til Anne.

5. HMS

Ved test av alarmklokker til brannvarslingsanlegget er det kommet tilbakemelding om at i en leilighet i Kirkegata 10 var alarm knapt hørbar inne i leiligheten, samtidig som det i en annen leilighet i samme bygg var svært tydelig. Hvorvidt dette er tilfelle for andre bygg vites ikke.

Erik rekvirerer rapporten etter testingen og gjennomgår denne sammen med Svein.

6. Bygningssaker

Alle tidligere saker vedrørende lekkasje er gjennomgått og utført av Veidekke. En lekkasje oppstått i ettertid.

Problem med vannansamling i skap grunnet manglende avløp.

Problemer med lukkemekanisme stoppekran i enkelte skap.

Mulig sparkling av gulv i garasje for å unngå vannansamling.

Brannport i garasje må utbedres/skiftes.

Sakene følges opp av Petter.

7. Vedlikehold

Rørservice med inspeksjon av vann og avløp samt gass i alle leiligheter er gjennomført med unntak av 13 leiligheter. Petter har gjort en stor jobb med å sortere beboere i forhold til yrkesaktive og pensjonister for å få bedre treff i forhold til avtalt tidspunkt for inspeksjon og dette har fungert bra.

Det er imidlertid alltid en rest med leiligheter man ikke kommer inn i og som heller ikke melder tilbake om ønsket bytte av tidspunkt, og det bør vurderes at for de som ikke selv bidrar til å legge forholdene til rette for at inspeksjon kan foretas er det anledning til å bestille rørlegger separat for beboers regning (legges på husleien) for å få dette gjennomført. Saken tas opp i neste årsmøte.

Der hvor det er montert dusjkabinett eller badekar legges det inn i rutinene at inspektøren sørger for at det helles rensevæske i avløpet under inspeksjonen.

I forbindelse med snø/is på tak er det et problem at is kan skli under eksisterende fangere og representere en fare for fotgjengere. Det vil bli montert innretninger på de eksisterende fangerne for å motvirke dette problemet. Petter bestiller.

For Kirkegata 2/4/6 er det etter at malingsarbeidet er utført oppstått problemer med blæredannelser på balkongveggene. Dette skyldes mangelfullt arbeid fra utbygger den gang disse balkongene ble malt da disse byggene ble oppført. En utbedring av dette vil beløpe seg til ca. 400.000,-

Orientering om dette vil bli gitt under årsmøtet.

8. Kabelanlegg

Der er valgt å fortsette med Get som leverandør de neste 5 år, med mulighet for oppsigelse etter 3 år. Som et resultat av reforhandlinger vil vi få høyere datahastighet og lavere priser.

Get tilbyr seg at beboerne vederlagsfritt kan få byttet inn sine eksisterende bokser med de nyeste boksene som har et utvidet tjenestespekter. Get kommer til oss 8. februar med bokser. Informasjon om dette vil bli utarbeidet av Get og distribuert av oss internt i postkassene.

9. Innglassing av terrasser

Det har meldt seg flere interesserte så denne prosessen går videre.

10. Generelt

Ingen saker under generelt.

Neste styremøte:

Onsdag 30.03.16 hos Svein