Endret: 12 nov 2016     Opprettet: 28 apr 2015

Styremøtereferat 22.04.2015

Tilstede: Ola Viken, Erik Gunnerud, Anne Gill og Svein Baardsnes

Ikke tilstede : Petter Vøien

Referent: Svein Baardsnes

AGENDA

1. Post

2. Økonomi

3. Vaktmester

4. Låser og alarmer

5. HMS

6. Bygningssaker

7. Vedlikehold

8. Fibernett

9. Generelt

Referatet vi bare bli hengt opp på oppslagstavle ved søppelrommet og ikke i oppgangene lengre.

Vi oppfordrer beboere til å gå inn på vår hjemmeside, der finnes også referatene:

www.raadhushaven.no

1.Post

Ingen innkommen post.

2. Økonomi

Økonomien er under god kontroll, ingen spesielle saker å bemerke.

3. Vaktmester

Planter er klippet ned grunnet malerarbeid og larveangrep.

Anne sjekker med vaktmester vedrørende rutiner for skifte av batteri for nødlys samt bytte av lysstoffrør generelt.

4. Låser og alarmer

Ingen spesielle kommentarer.

5. HMS

Det ble stilt spørsmål under beboermøte til bøyler montert i 1.etasje på leiligheter for å hindre at vinduer slår ut i gaten og hvorvidt dette kommer i konflikt med brannvesenets krav til frie rømningsveier. Bilder er sendt til Brannvesen med spørsmål om de kan kommentere dette.

6. Bygningssaker

Styret vil i fellesskap ta en ryddejobb i garasje/teknisk rom/fellesrom etter at Veidekke er ferdig med sitt arbeid.

Veidekke vil foreta oppgradering/bedre merking av nedkjørsel samt montere gummilister langs veggene. Søppelrommet vil også bli malt av Veidekke.

7. Vedlikehold

Vasking av fasader i Kirkegata 2,4 og 6 igangsettes mandag 27.04.15.

Det ble på beboermøte stilt spørsmål til tilbudsprosessen i forbindelse med malerarbeidet.

Til dette kan det opplyses at totalt 5 malerbedrifter ble kontaktet hvorav tre helt lokale aktører.

To av bedriftene hadde ikke kapasitet til å levere, konkret tilbud ble mottatt fra tre.

Alle bedrifter har levert på bakgrunn av samme kravspesifikasjon og laveste tilbud ble levert av Malermester Buers avdeling i Drammen som også ble valgt til å utføre arbeidet.

Total kostnad er stipulert til kr. 1.989.187,-

8. Fibernett

Styret vurderer å innhente tilbud på skifte til fibernett til erstatning for dagens løsning. Dagens avtale løper med Get og kontrakten må her vurderes i forhold til når et eventuelt leverandørskifte kan gjøres. Det vil bli tatt kontakt med Foreningen for Boligselskap for å sjekke om det via disse er tilgang til leverandører med gode tilbud. Arbeidet med dette vil igangsettes tidlig høst 2015.

9. Generelt

Nytt styre ble konstituert. Det er ingen endringer i styresammensetningen og derfor ikke behov for ny rapportering til Brønnøysundsregistret.

Neste styremøte:

Avholdes i slutten av mai hos Ola. Tidspunktet ikke fastsatt ennå.